PORTARIA N° 181/2016 – LUCIA REGINA SENNA MIRANDA TOURINO