PORTARIA N° 168/2016 – MARCOS EVANGELEISTA LYRIO SIMONETTI